GDPR

Milí příznivci projektu,

věnujte prosím pozornost tomuto oznámení. Členové realizační skupiny projektu SanoKunDio®, Jožka Wenkeová, Zuzana Šťastná, Tamara Klofandová, Vendula Sedláková a Tomáš Sedlák zpracováváme elektronicky vaše osobní údaje, abychom mohli vyřídit vaše objednávky učebnic, knižních příruček, přihlášky do výukového programu projektu SanoKunDio® a poskytnout vám vzdělávací a poradenské služby.

GDPR vám poskytuje větší kontrolu nad tím, jak se s vašimi osobními údaji nakládá. Můžete mít jistotu, že vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Chceme, abyste věděli, jakým způsobem s nimi nakládáme. Také chceme, abyste věděli o všech svých právech (např. že máte právo na smazání svých údajů apod.) Proto vám předkládáme Zásady zpracování osobních údajů, podle kterých s osobními údaji nakládáme.

Zásady zpracování osobních údajů

Pokud jste naším potenciálním žákem, návštěvníkem webu, kde vyplňujete objednací formuláře, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

1. Kdo je správce?
Správcem Vašich osobních údajů je Jožka Wenkeová IČO 45741701, se sídlem Augustinova 2064, PSČ 148 00, Praha 4 Chodov. Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce spolu s členy realizační skupiny projektu a určuji dobu, po kterou budeme vaše údaje uchovávat. V případě potřeby vybírám další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.
Pokud vstoupíte do výukového programu, jsou Vaše osobní údaje předány v elektronické podobě příslušným členům realizační skupiny, kteří vám budou poskytovat vzdělávací a poradenské služby.

2. Kontaktní údaje:
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kdykoliv kontaktovat na e-mail: [email protected]

3. Prohlašujeme:
Prohlašujeme, že realizační skupina projektu SanoKunDio® jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu, plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů, umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

4. Rozsah osobních údajů a účely zpracování:
Zpracováváme osobní údaje, které nám sami svěříte pro naplnění těchto účelů: poskytování služeb, vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, telefon, jméno, příjmení, pohlaví, datum narození, adresa bydliště, nezbytně potřebujeme k dodání objednaných knih, pro účely výuky a vytvoření diagnostických obrazů, vedení účetnictví,jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti evidence daňových dokladů.

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu vašeho výukového programu, jehož předpokládaná doba trvání je 6 měsíců. V případě, že se je třeba z vážného důvodu vaši výuku prodloužit či na přechodnou dobu přerušit, ponecháme vaše údaje po tuto dobu, nejdéle však 1 rok od vstupu do výuky.

5. Zabezpečení a ochrana osobních údajů:
Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

6. Předání osobních údajů třetím osobám:
K vašim osobním údajům mají přístup členové realizační skupiny. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Na zpracovatele klademe minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.
Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

7. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů: Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Díky právu na přás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložím ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

8. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpřístupňujeme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl/a námitku proti zpracování. Právo na přenositelnost Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme/pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

9. Právo na výmaz (být zapomenut): Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V případě, že ukončíte výukový program předčasně, v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ihned. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. Právo na výmaz se týká rovněž vašich písemných poděkování, které jste spojili se sepsáním vašeho příběhu uzdravení, doplnili fotografií a poskytli nám je ke zveřejnění. Tyto dokumenty jsou zveřejněny na stránkách absolventů výukového programu www.radostzezivota.info , kde se tyto příběhy prezentují pro inspiraci těch, kteří hledají v projektu pomoc. Pokud si přejte osobní údaje z vašeho poděkování s příběhem jakkoliv upravit či odstranit, kontaktujte nás na adrese [email protected] Beze všeho vám vyhovíme.

10. Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů:
Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

11. Mlčenlivost:
Dovolujeme si Vás ujistit, že členové realizační skupiny, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018